درباره بندرلنگه

آب و هوای بندر لنگه

وضعیت آب و هوایی بندرلنگه تا ۵ روز آینده را در این بخش مشاهده مینمایید ، قابل ذکر است هواشناسی مورد نظر یکی از دقیقترین هواشناسی های موجود در دنیا می باشد.


Warning: date_timestamp_get() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given in /home/bandarle/public_html/wp-content/plugins/jet-elements/includes/addons/jet-elements-weather.php on line 1458

Warning: date_timestamp_get() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given in /home/bandarle/public_html/wp-content/plugins/jet-elements/includes/addons/jet-elements-weather.php on line 1458

Warning: date_timestamp_get() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given in /home/bandarle/public_html/wp-content/plugins/jet-elements/includes/addons/jet-elements-weather.php on line 1458

Warning: date_timestamp_get() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given in /home/bandarle/public_html/wp-content/plugins/jet-elements/includes/addons/jet-elements-weather.php on line 1458

Warning: date_timestamp_get() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given in /home/bandarle/public_html/wp-content/plugins/jet-elements/includes/addons/jet-elements-weather.php on line 1458

Warning: date_timestamp_get() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given in /home/bandarle/public_html/wp-content/plugins/jet-elements/includes/addons/jet-elements-weather.php on line 1458
۰°C
سه شنبه
۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
کم: ۰°C
زیاد: ۰°C
%
N km/h
سه شنبه
۰°C
۰°C
سه شنبه
۰°C
۰°C
سه شنبه
۰°C
۰°C
سه شنبه
۰°C
۰°C
سه شنبه
۰°C
۰°C